நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் நிகழ்வு-32, வாழையில் மதிப்பு கூட்டிய கிராமிய தொழில்கள் பற்றிய கருத்துரை