தற்சார்பு வாழ்வியலுக்குத் திரும்புவோம் - நிறைவு விழா