கிராமப்புற சிறுதொழில் வாய்ப்புகளும், புதிய உத்திகளும்