"மூத்த குடிமக்களின் சமூகப் பங்களிப்பும் கிராம வளர்ச்சியும்", திரு. சி.கே.அசோக்குமார்- நிறுவனர், மூத்தகுடி, திரு. ஜி.பாலச்சந்திரன் - IAS(RETD.)