வெளிநாடு வாழ்தமிழர்களும், கிராமத்தொழில்களில் முதலீடு வாய்ப்பும், திரு. பிரபாகரன் முருகையா