"ஐயா நம்மாழ்வார் வழியில் ஒருங்கிணைந்த கிராம வளர்ச்சி", திரு. மருதம் குமார், வானகம்