வீட்டிலும், விவசாயத்திலும் மாற்று எரிசக்தியின் பயன்படும் கிராமப்புற வளர்ச்சியும்" - திரு. கோ.சுந்தர்ராஜன், பூவுலகின் நண்பர்கள்