விவசாய உற்பத்திப்பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால்களும் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளும்