"கிராமப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கைகொடுக்கும் மூலிகைப் பயிர்களும் சந்தை வாய்ப்புகளும்" - பேராசிரியர் சித்த மருத்துவர், முனைவர் கோ.அன்புகணபதி