டாக்டர் ஜெ.சி.குமரப்பா பார்வையில் தற்சார்பு, ஆறுபதி கல்யாணம்