சமூக அமைப்புகளும் தற்சார்பு முன்னெடுப்பும் - திரு. பாலு