கொரானாவிற்குப் பின் தற்சார்புக்குத் திரும்ப புறா திட்டம் - விஞ்ஞானி வெ.பொன்ராஜ்